Сметководство | Taskforce
&#x;&#x;

Сметководство

Сметководство

Тимот за сметководство на Таскфорс е во партнерство со мали бизниси и компании со цел да ја зголемат продуктивноста, да ја подобрат ефикасноста и да ги намалат трошоците. Наша пасија е да им дадеме на сопствениците на бизниси слобода да растат и да ги менаџираат своите бизниси, додека ние се грижиме за деталите.

Сметководство

Тимот за сметководство на Таскфорс е во партнерство со мали бизниси и компании со цел да ја зголемат продуктивноста, да ја подобрат ефикасноста и да ги намалат трошоците. Наша пасија е да им дадеме на сопствениците на бизниси слобода да растат и да ги менаџираат своите бизниси, додека ние се грижиме за деталите.

Сметководство
Платен список
Сметки Примање / Плаќање
Менаџмент репортинг
Специјализирани услуги

Сметководство

Користејки го Вашиот префериран софтвер за сметководство, ние ги внесуваме сите трансакции за Вас, со цел да се изготви регуларен и концизен финансиски извештај.

Платен Список

Водиме точен и навремен список на износ на плати на вработени и нивни платни додатоци. Правиме прецизна пресметка на даноци. Процесирање на плати преку директни депозити или чекови.

Сметки Примање / Плаќање

АР и АП менаџмент оптимизирање на проток на пари. Подмирување на сите Ваши трансакции со платниот систем на банките на дневна база.

Менаџмент Репортинг

БИ извештаи скроени по ваша потреба, во зависност од активностите на менаџментот, со цел надгледување на бизнис перформансите по организациска единица, износ или било каков друг параметар.

Специјализирани Услуги

Флексибилни и приспособливи услуги кои им одговараат на потребите на различни клиенти.

Стручен и Флексибилен Тим

650+ вработени, фокусирани на подршка на бизниси во осигурување, здравство, сметководство и специјализирани услуги.

cube

American Know How | European Quality | Macedonian Value